Podávání informací

Aktualizace směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím. 

Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a pokynu MŠMT ČR čj.31479/99-14 a dalších zákonných norem v podmínkách školy.

1. Základní informace, které je škola povinna v souladu s dikcí zákona č. 106/1999Sb. zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: 

 • na informační tabuli školy v přízemí školy 
 • na internetových stránkách školy 
 • na magnetických nosičích, které si může žadatel zakoupit v kanceláři školy dle zveřejněného sazebníku 

2. Údaje o jmenování ředitele školy do funkce
V souladu s ustanovením § 12 odst. 4 písm. d) zákona č. 564/1990 Sb., o státní právě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji paní Ing. Janu Rulcovou do funkce ředitelky Střední uměleckoprůmyslové a Vyšší odborné školy, Skálova 373, 51101 Turnov 

3. Vymezení pravomocí a působnosti ředitelky školy podle § 165, odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. (školský zákon).     

   1. Ředitelka školy, školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále

 • stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení
 • odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny.
 • předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem
 • odpovídá za vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce a kontroluje práci pedagogických pracovníků, ostatních provozních pracovníků a studijní výsledky žáků.
 • je osobou odpovědnou za poskytování informací podle čl. 8 odst. 2 zákona 106/1999 Sb. Informace lze vyžádat faxem (481324323) popřípadě elektronickou poštou na e-mailové adrese: jana.rulcova(zav.)sups.info 

    2.  Ředitelka rozhoduje:

 • o přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání           
 • o přijetí ke vzdělávání ve střední škole, vyšší odborné škole a v konzervatoři
 • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky 
 • snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb
 • podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení
 • uznání dosaženého vzdělání
 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka         

4. Statutárním zástupcem je Mgr. Renata Šubertová, která je odpovědná za přijímání a vyřizování stížností, oznámení v souladu s § (§ 175, zák.č.500/2005 Sb.správní řád. V případě její nepřítomnosti přijímá a vyřizuje žádosti o poskytnutí informací ředitelka školy.
Příjímání žádostí i vyřizování stížností se provádí každý pracovní den v kanceláři ředitelky školy nebo zástupkyně ředitele školy od 8.00 hodin do 15.00 hodin. 

5. Proti rozhodnutí ředitelky je možné se odvolat
V souladu s dikcí zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhodnutí ředitele školy, proti kterým je přípustné odvolání uvádí citovaná norma.

6. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
Se řídil ustanoveními vyhlášky č.150/1958 Sb. K 1.1.2006 byla zrušena nařízením vlády 370/2005 s ohledem na správní řád (§ 175).

7. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací stanovený zákonem 106/1999 Sb.
Za vyřizování žádostí o poskytnutí informací odpovídá ředitelka školy. Ředitelka školy určila zástupce ředitelky školy Mgr. Ranatu Šubertovou k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).     

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace ve smyslu čl. 2, odst. 5, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů od dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

Není-li žádost vyřízena ústně v souladu s čl. 9, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu(včetně možnosti pořízení kopie) nebo paměťových médií.      

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele.Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej ředitel školy k podání žádosti v písemné formě.

Žádost o poskytnutí informací doručenou poštou přijímá účetní školy pí. Věra Kvasničková po jejím zaevidování ji neprodleně předá zástupci ředitele školy. Žádost doručenou osobně, elektronickou poštou, faxem nebo na jiných nosičích dat přijímá zástupce ředitele školy

Škola je povinna na všeobecně přístupném místě zveřejnit tyto údaje a umožnit pořízení jejich kopií:
a)   důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy za kterých provozuje
b)   svoji činnost (kopie zřizovací listiny)
c)   popis organizační struktury (organizační schéma), místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádán
d)   místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí s výslovným uvedením požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, a popřípadě názvy formulářů, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, a popřípadě názvy formulářů a kde je lze získat
f)    postup, který musí škola, předškolní nebo školské zařízení dodržet při vyřizování všech žádostí a návrhů včetně uvedení lhůt, které je třeba dodržet
h)   přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola postupuje
i)    sazebník úhrad za poskytnutí informací
j)    výroční zprávu za předchozí kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací 

Pokud žádost směřuje k poskytování zveřejněné informace, může škola nebo školské zařízení nejpozději do 7 dnů sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání informace.
Škola může omezit poskytnutí informace:
a)    pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům školy
b)    jestliže jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí školy

Škola neposkytuje informace, jestliže:
c)    informace byla předána škole osobou, která poskytovat informace nemá, a tato osoba s poskytnutím informací nesouhlasí
d)    zveřejnění informace ukládá zákon v předem stanovených pravidelných termínech až
e)    do nejbližšího následujícího období     
f)     poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená
g)    zvláštním předpisem (zákon o dílech literárních, výtvarných….), týká se též práv
h)    autorských, jsou-li v držení školy
i)     informace se týká probíhajícího trestního řízení
j)     informace se týká rozhodovací činnosti soudů
k)    informace se týká plnění úkolů zpravodajských služeb 
l)     informace se týká přípravy, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech NKÚ
m)   informace týkající se obchodního tajemství,majetkových poměrů konkrétních osob,
n)    osobních poměrů, zdravotního stavu

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzických osob a osobní údaje se směji zveřejnit pouze v souladu se zákonem (§ 11 až 16 občanského zákoníku, §5 a 10 zákona č. 101/2000 Sb).    

8. Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace
Datem podání žádosti je den, kdy ji škola obdržela. Náležitosti jsou:
- komu je podání určeno
- kdo je činí – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště (žádost nelze podat anonymně), příp. adresa pro doručování (i elektronická)
Pokud tyto náležitosti chybí, není podání považováno za žádost ve smyslu tohoto zákona.

9. Posouzení žádosti 
Neúplná
– výzva k žadateli o doplnění do 30 dnů, jinak se odkládá (zasílá se do 7 dnů od obdržení žádosti).

Nesrozumitelná žádost, příliš obecná – výzva žadateli o upřesnění do 30 dnů, nedodržení lhůty má za následek rozhodnutí o odmítnutí žádosti (zasílá se do 7 dnů od obdržení žádosti). Požadovaná informace se nevztahuje na činnost školy, předškolního nebo školského zařízení – žádost se odloží a sdělí se to do 7 dnů žadateli.

Řádná žádost – do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti poskytne škola, předškolní nebo školské zařízení požadovanou informaci, a to písemně, nahlédnutím do spisu, možnosti pořídit si kopii nebo poskytnutí informace na paměťových mediích.

Neoprávněná žádost – vydá se rozhodnutí o neposkytnutí informace
O postupu se pořídí záznam.

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:
   a) vyhledání a sběr objemného množství různých odlišných informací
   b) vyhledání a sběr požadovaných informací je mimo školu nebo školské zařízení, kde byla
   a) žádost podána (např.na odloučeném pracovišti)
   b) konzultace s jinými povinnými subjekty,které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti.
Žadatel musí být o prodloužení lhůty pro poskytování informace i jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. 

10. Rozhodnutí
Škola nebo školské zařízení vydá rozhodnutí, pokud byť i jen zčásti žádosti o poskytnutí informace nevyhoví.

Náležitosti rozhodnutí jsou:
Označení školy, číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, označení žadatele = příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místě, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka školy s uvedením jména, příjmení a funkce.

Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.   

11. Odvolání  
Odvolací lhůta proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podat informaci je 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u školy, která rozhodnutí vydala. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán. (zřizovatel školy – Krajský úřad Libereckého kraje – Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu). Škola předá odvolání spolu se spisem odvolacímu orgánu do 7 dnů. Ten rozhodne do 15 dnů. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. 

12. Stížnost
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci může podat žadatel
a)      který nesouhlasí s postupem při vyřizování žádosti
b)      komu nebyla po uplynutí lhůty poskytnuta informace, nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
c)      byla informace poskytnuta jen částečně,aniž o zbytku žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí      
d)      který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutou informaci 

Stížnost se podává písemně nebo ústně (následně se sepíše písemný záznam) do 30 dnů u školy, která žádost vyřídila (měla vyřídit), po doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro doručení.         

Škola předá stížnost spolu se spisem seřízenému orgánu do 7 dnů. Ten rozhodne do 15 dnů:
a)      potvrdí postup školy   
b)      nařídí informaci poskytnout
c)      usnesením věc převezme a informaci poskytne sám
Proti rozhodnutí o stížnosti se nelze odvolat.

13. Hrazení nákladů 
Škola nebo školské zařízení jsou oprávněny žádat úhradu nákladů spojených vyhledáním informací, pořízením kopií,náklady na technické nosiče dat, odeslání informace žadateli. Na žádost žadatele musí škola, předškolní nebo školské zařízení potvrdit přepokládanou výši nákladů. Škola nebo školské zařízení může podmínit vydání informací zaplacením nákladů nebo zálohy.
Úhrada je příjmem školy nebo školského zařízení. Způsob hrazení nákladů na poskytnutí informací je uveden v příloze této směrnice. 

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, bude poskytnuta zdarma.         

1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích 

            Formát A4 jednostranný ……………………………………… 1,50 Kč/A4

            Formát A4 oboustranný ………………………………………  2,00 Kč/A4

            Formát A3 jednostranný ……………………………………… 2,50 Kč/A3

            Formát A3 oboustranný ……………………………………… 3,00 Kč/A3 

2. Tisk na tiskárnách

            Formát A4 na laserové tiskárně …………………………… …  2,00 Kč/A4

            Formát A4 na ostatních tiskárnách …………………………… 2,50 Kč/A4 

3. Kopírování na magnetické a optické nosiče

Nahraná disketa 3,5“ …………………………………………… 7,00 Kč/1ks

Nenahrané CD            ………………………………………… 15,00 Kč/1ks 

4. Jiné kopírování a filmování

            Video ……………………………………………… dle skutečných nákladů

            DVD ………………………………………………  dle skutečných nákladů

5. Za odeslání informace

            Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku 

6. Další věcné náklady

            Dle formy poskytované informace

7. Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hodinu a za další započatou hodinu …………………………… 150,- Kč/hod

8. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.           

Tento aktualizovaný sazebník platí od 4. 9. 2006   

14. Výroční zpráva   
Do 1. března jsou školy nebo školská zařízení povinný zveřejnit výroční zprávu za předcházející rok, která obsahuje: 

 • počet podaných žádostí o informaci      
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí         
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 
 • další informace vztahující se k naplnění tohoto zákona 

15. Základní právní předpisy

 • Zákon č.106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákonů č.101/2000 Sb., 159/2000 Sb., 39/2001 Sb., 431/2005 Sb. a 61/2006 Sb.
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 227/2000 Sb.,177/2001 Sb., 450/2001 Sb., 107/2002 Sb., 310/2002 Sb., 517/2002 Sb., 439/2004 Sb., 480/2004 Sb. 626/2004 Sb., 413/2005 Sb. a 444/2005 Sb. 127/2005 Sb. zákon el. komunikacích a směrnice Rady Evropy č. 46/1994 vývoj celé úpravy v oblasti ochrany osobních údajů.

16. Závěrečná ustanovení
Tato aktualizovaná Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím, jejíž součástí jsou přílohy (1. – 12).

Ing. Jana Rulcová, ředitelka školy

Aktualizováno: 1. 8. 2011

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323

 

 

 

 

                               
Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net