KONZULTAČNÍ HODINY:

V daný čas po předchozí domluvě.

Výchovná poradkyně: Bc. Naďa Šolcová
Email: nada.solcova@sups.info

Metodik prevence: Bc. Naďa Šolcová
Email: nada.solcova@sups.info

Výchovný poradce a metodik prevence

Školní poradenství 

Cíle metodika prevence a výchovného poradce:

 • Vytvořit širokou škálu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • Realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
 • Připravit podmínky pro vzdělávání popř. integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
  - vč. žáků mimořádně nadaných, zajistit individuální přístup a pomoc žákům se zdravotním postižením, 
  zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním
 • Zajistit kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky
 • Vybudovat příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách
 • Vytvořit předpoklady pro dlouhodobé snižování neprospěchu žáků
 • Zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • Poskytovat metodickou podporu učitelům
 • Zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči
 • Koordinovat služby školního poradenství s dalšími poradenskými institucemi 

Veškeré služby mohou být poskytovány na základě souhlasu zákonných zástupců.

Souhlasu není potřeba: 

- při prvním kontaktu s žákem, který sám pomoc vyhledá – krizová intervence

- při podezření na týrání nebo zneužívání dítěte další osobou

- v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka nebo osob v jeho okolí 

 

Metodik prevence

 • Koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu školy
 • Koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně nežádoucích jevů
 • Metodicky vede učitele v oblasti prevence
 • Koordinuje vzdělávání pedagogů v oblasti prevence
 • Koordinuje spolupráci školy s dalšími institucemi a metodikem prevence v PPP
 • Vede písemné záznamy o své činnosti a navržených opatřeních
 • Prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává odborné zkušenosti
 • Vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracujících institucí
 • Vyhledává rizikové žáky, poskytuje jim a rodičům poradenské služby, zajišťuje péči odborného pracoviště
 • Spolupracuje s třídními učiteli na zachycování varovných signálů u žáků jednotlivých tříd

 

Výchovný poradce

 • Ve spolupráci s třídními učiteli, odbornými pracovišti zajišťuje a zprostředkovává diagnostiky a poradenství při řešení výchovných obtíží žáků
 • Ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními učiteli vypracovává pro integrované žáky individuální vzdělávací plán
 • Shromažďuje odborné zprávy o žácích se SPU a SPCH a žácích mimořádně nadaných a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Vede písemné záznamy o obsahu své činnosti a realizovaných opatřeních
 • Koordinuje prevenci školního neúspěchu a neomluvených hodin
 • V případě osobních problémů žáků provádí individuální případovou práci, zajišťuje péči odborného pracoviště (terapie)
 • Provádí krizovou intervenci a zpracovává krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • Konzultuje se zákonnými zástupci problémy jejich dětí
 • Podporuje spolupráci třídy a třídního učitele – dle potřeby
 • Vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracujících institucí, zajišťuje spolupráci s dalšími poradenskými zařízeními – PPP, SVP, SPC…..
 • Poskytuje kariérové poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům
 • Koordinuje poradenské služby na škole
 • Metodicky vede učitele v oblasti výchovného poradenství (výukové obtíže, IVP,  kariérové poradenství aj.)
 • Zajišťuje skupinové návštěvy žáků na úřadu práce, informuje o vysokých školách a vyšších odborných školách

 

NNTB

„Nenech to být“ je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Linkou bezpečí a Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno.

K dispozici je i mobilní aplikace pro všechny chytré telefony. Více na webu projektu >>

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: