Spolek přátel školy

SLOŽENÍ VÝBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Předsedkyně Spolku: Jaroslava Glierová

Jednatelka Spolku: Zuzana Janevová, tel.: 481 321 232, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokladní Spolku: Miroslav Mencl, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

STANOVY SPOLKU PŘÁTEL SUPŠ A VOŠ TURNOV 

I.

Název sdružení: Spolek přátel SUPŠ a VOŠ Turnov

II.

Sídlo spolku: budova SUPŠ a VOŠ, Skálova 373, 511 01 Turnov, Tel.: 481 321 232, fax 481 321 233, IČO 15045218
Bankovní spojení: Komerční banka Turnov, č.ú. 26539581/0100

III.

Členy spolku mohou být především rodiče žáků, bývalí absolventi a ostatní příznivci starší 18 let.

IV.

Cílem činnosti spolku je napomáhat škole, a to hlavně v těchto oblastech: 

a)      koncepce výchovně vzdělávací práce školy
b)      pomoc při zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální
c)      studijní podmínky, ubytování a stravování žáků
d)      sponzorování a vzájemné podnikání
e)      účast žáků na soutěžích, sympoziích, odborných exkurzích a zahraničních výměnách
f)       propagace a reklamní činnost školy

V.

Orgány spolku jsou:
a) shromáždění členů
b) výbor spolku

Shromáždění členů se schází nejméně 1x ročně, volí výbor sdružení na čtyřleté volební období, a tento výbor může být shromážděním každý rok doplňován o nové členy. Kandidáty navrhuje stávající výbor s vedením školy a jsou schvalováni prostou většinou členů spolku. Shromáždění schvaluje a kontroluje výsledky činnosti a hospodaření výboru, dává návrhy a podněty k další práci spolku.

Výbor spolku volí ze svých členů předsedu, jednatele, hospodáře. Má lichý počet členů, maximálně devět. Výbor se schází nejméně 5x ročně. Členství ve výboru je čestná, dobrovolná a neplacená funkce. Výbor jedná jménem spolku, má právní subjektivitu.

VI.

Členství ve spolku vzniká na základě zaplacení členského příspěvku 500,- Kč. Členství zaniká ústním prohlášením. Členové výboru jsou od poplatku osvobozeni.

VII.

Každý člen spolku má právo volit a být volen do výboru a svým názorem ovlivňovat činnost spolku.

Člen výboru má povinnost aktivně pracovat ve smyslu odstavce IV.

VIII.

Finanční prostředky na svou činnost získává spolek členskými příspěvky, vlastní podnikatelskou, hospodářskou a obchodní činností spolku a školy, dary a příspěvky třetích osob, organizací a sponzorů. Finanční prostředky jsou používány na pomoc škole v oblastech odst. IV. Rozhodování je v pravomoci výboru spolku, který přihlíží k potřebám a názorům vedení školy. Finanční prostředky budou ukládány na konto peněžního ústavu. Evidenci hospodaření vede zvolený nebo smluvně vázaný účetní spolku podle obecně platných předpisů.

V Turnově, dne 23. listopadu 2020                          

Předsedkyně spolku: Jaroslava Glierová

 

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: